La Comissió de Docència

La Comissió de Docència és l’òrgan col.legiat al qual correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el cumpliment dels objectius previstos en el Programa Oficial de l’Especialitat.

També ha de facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del Centre.

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop cada dos mesos, i en sessió extraordinària tantes vegades com ho cregui necessari el President/a.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

President CD

Francesc Margalef Pallarés

Secretària

Neus Martínez Martínez

Vocals

Representants dels tutors

Mònica Asensio Vidal

Raquel Català Pérez

David Perdico Farré

Angeles Romero Ruíz

Teresa Bordell Sierra (VP)

Montserrat Planellas Boix

Representants dels residents

Coral Abad Navarro

Cesar O Covarrubias Guzman

Hipólito R García Miranda

Pablo Merenciano Pérez

Lluisa Torrents Rubio

Sara García Colomer

Direcció Assistencial

Lídia Ríos Vallés

Cap d’Estudis Hospitalari

Lourdes Rofes Ponce

Representant de la D G de Planificació i Recerca/ Comunitat autònoma

Enric Rovira Ricart

NORMATIVA LEGAL DE LES COMISSIONS DE DOCÈNCIA