La Comissió d’Avaluació

A la Comissió d’Avaluació i Acreditació es tracten tots els aspectes relacionats amb les activitats docents d’avaluació dels residents i acreditació dels tutors de la Unitat Docent. Les decisions que prengui la Comissió d’Avaluació i Acreditació han de ser elevades a la Comissió de Docència per a la seva aprovació. Aquesta Comissió es reuneix segons les necessitats, amb una periodicitat mínima d’una vegada l’any.

Composició de la Comissió d’Avaluació

  • El Cap d’Estudis de la Unitat Docent.
  • Els Coordinadors Docents dels centres docents d’Atenció Primària.
  • El Tècnic de Salut de la Unitat Docent.
  • Els Coordinadors Docents Hospitalaris.